Een samenwerking van Bout Advocaten, Lexnova en Pro Facto

Evaluatie samenwerking en structuur RES

Een Regionale Energiestrategie (RES) is een plan dat op regionaal niveau wordt opgesteld om de overgang naar duurzame energie te bevorderen. Het doel van een RES is om concreet invulling te geven aan de nationale klimaatdoelstellingen zoals die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar hoe in een specifieke regio energie kan worden opgewekt, bespaard en verduurzaamd.

EN. heeft een evaluatie uitgevoerd over de samenwerking en organisatie van één RES. Het doel van dit project was om de huidige samenwerking en organisatiestructuur te evalueren en op basis daarvan advies uit te brengen.

De belangrijkste bevinding uit de evaluatie is dat de samenwerking en organisatiestructuur van de RES-regio verder kan worden verbeterd door het maken van duidelijke en concrete afspraken over de doelstellingen van de RES, de inzet van de deelnemende overheden en maatschappelijke partners en de rol- en taakverdeling binnen de RES-organisatie. In het advies gaan we in op de vormgeving van de samenwerking en organisatiestructuur, waaronder het bepalen van het takenpakket van de RES-regio, de vormgeving van de organisatiestructuur en de aansturing van de personele inzet.

De energietransitie is een complexe maatschappelijke opgave waarin RES-regio’s voortdurend het hoofd moeten bieden aan nieuwe politieke en technische ontwikkelingen. Dit vergt een stabiele RES-organisatie met heldere afspraken. EN. denkt actief mee over welke samenwerking- en organisatiestructuur het beste past bij de regionale opgaven van de RES-regio en de (juridische) inbedding van de gemaakte afspraken.

EN. is een samenwerkingsverband van Pro Facto, Bout Advocaten en Lexnova gericht op de energietransitie.